no avatar
GIÁM ĐỐC
Ông: Nguyễn Thành Phương
Di động: 0256 3817407
no avatar
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ông: Trương Ngọc Hoà
Di động: 0905 600 110
no avatar
P. THỬ NGHIỆM
Phó Giám đốc kiêm nhiệm
Phụ trách phòng
no avatar
P. TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH
Ông: Lê Phạm Tú Anh
Di động: 0988 606 505
Phụ trách phòng
no avatar
P. KIỂM ĐỊNH – HIỆU CHUẨN
Ông: Trương Văn Thành
Di động: 0933 599 113
Phụ trách phòng