VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 984 /QĐ-SKHCN ngày 27/9/2016
của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ)

Vị trí, chức năng

 1. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Định; có chức năng giúp Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức và thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo quy định của pháp luật.
 2. Trung tâm được thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật.
 3. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.
 4. Tên tiếng anh của Trung tâm: Binhdinh Quality Assurance and Testing Center (viết tắt: BiDiQuatest),
 5. Trụ sở chính: Số 01, đường Bà Triệu, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Nhiệm vụ, quyền hạn

 1. Xây dựng năng lực kiểm định, hiệu chuẩn và kiểm tra, thử nghiệm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; giữ và quản lý hệ thống chuẩn đo lường theo quy định.
 2. Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng sản phẩm và hàng hoá theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước thẩm quyền.
 3. Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm và hàng hoá theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân có liên quan bao gồm:
  • Kiểm định, hiệu chuẩn, sửa chữa, cung cấp các thiết bị đo lường, thử nghiệm;
  • Kiểm tra, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá;
  • Thực hiện dịch vụ hỏi đáp về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại;
  • Tư vấn áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế; Tư vấn việc xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn cơ sở;
  • Tư vấn các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng;
  • Tư vấn đăng ký và sử dụng mã số, mã vạch; ghi nhãn hàng hoá;
 4. Ký kết và thực hiện các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo quy định của pháp luật.
 5. Quản lý tổ chức bộ máy, viên chức, lao động hợp đồng và tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
 6. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật
 7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.